Tiina Landau, voiko sijoittamalla vastuullisesti saavuttaa ylituottoa?

Tiina Landau

Tiina Landaun ja Hanna Silvolan yhdessä kirjoittamalle kirjalle ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin” on varmasti ollut sijoittajien keskuudessa kysyntää. Yhä useammat haluavat ottaa sijoittamisessaan huomioon ESG-asiat ja vastuullinen sijoittaminen on nopeasti valtavirtaistumassa. Pääsin haastattelemaan toista kirjan kirjoittajaa, Tiina Landauta, vastuullisen sijoittamisen perusasioista.

Mitä kirjainyhdistelmä ESG tarkoittaa? Millainen on ESG-analyysi?

ESG viittaa ympäristövaikutuksiin (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hyvään hallintotapaan (Governance). Vastuullista sijoittamista kutsutaan myös ESG-sijoittamiseksi, mikä tarkoittaa, että sijoituspäätöksissä huomioidaan taloudellisten näkökohtien rinnalla vastuullisuus ja siihen liittyvät tuottovaikutukset.

ESG-analyysi alkaa siitä, että tunnistetaan mitkä vastuullisuusteemat ovat olennaisia yrityksille. Tähän vaikuttaa erityisesti yhtiön toimiala ja toimintamaat. Seuraavaksi arvioidaan miten hyvin näihin teemoihin liittyvät riskit ovat yhtiöllä hallinnassa ja toisaalta, miten yritys hyötyy vastuullisuuden mahdollisuuksista. Erityistä huomiota kiinnitetään liiketoimintaan tulevaisuudessa vaikuttaviin vastuullisuustrendeihin kuten ilmastonmuutokseen. Lopuksi vastuullisuusanalyysissa arvioidaan, miten nämä niin sanotut ESG-tekijät tulevat vaikuttamaan yrityksen tuottoihin ja riskeihin.

Kirjassanne kerrotaan, että sijoittamalla vastuullisesti voisi saavuttaa ylituottoja. Millaista tutkimusnäyttöä asiasta on ja mihin ylituoton tekeminen perustuu?

Tutkimukset osoittavat positiivisen yhteyden tuoton ja vastuullisuuden välillä suurimmassa osassa viimeaikaisia tutkimuksia. Vastuullisesti sijoittamalla voi saavuttaa ylituottoa, eli tuottaa vertailumarkkinaa paremmin, kun riski on huomioitu, erityisesti jos valitsee sijoituskohteikseen toimialansa vastuullisimpia yrityksiä tai vaikuttaa yrityksiin omistajana.

Harvardin professorin George Serafeimin (2018) tutkimus osoittaa, että parempia tuottoja saa erityisesti sijoittamalla niihin toimialansa vastuullisimpiin yrityksiin, joiden julkisuuskuva on positiivinen. Verheyden ym. (2016) puolestaan ovat todenneet, että markkinahinnan volatiliteetti ja tappioriski ovat pienempiä, kun sijoittaa korkean ESG-luokituksen yhtiöihin kultakin toimialalta (best-in-class -menetelmä). Aktiivisella omistajuudella on puolestaan havaittu positiivinen tuottovaikutus erityisesti ensimmäisenä vaikuttamisvuonna (Dimson ym. 2015).

Mitä käytännön vinkkejä antaisit piensijoittajille, jotka pyrkivät sijoittamisessaan vastuullisuuteen?

Yksityissijoittaja voi sijoittaa vastuullisesti sekä valitessaan yksittäisiä osakkeita että rahastoja. Aluksi voi pohtia, mitkä ESG-näkökohdat ovat yrityksen toimialalla olennaisia ja mitkä vastuullisuustrendit vaikuttavat yrityksen toimialaan. Tähän sopii usein kuultu vinkki, että kannattaa arvioida onko yhtiö osa globaalien vastuullisuushaasteiden ratkaisua vai ennemminkin osa ongelmaa.

Yksi keino alkuun pääsemiseksi vastuullisten yritysten tunnistamisessa on hyödyntää julkisesti saatavilla olevia tietoja vastuullisuusindeksien yrityksistä. Vastuullisessa rahastosijoittamisessa puolestaan huomio kiinnittyy rahaston valitsemaan vertailuindeksiin (seurataanko yleisindeksiä vai jotakin vastuullisuusindeksiä) sekä varainhoitajan soveltamiin vastuullisuuskäytäntöihin.

Yksityissijoittajakin voi vaikuttaa sijoituskohteisiin aktiivisena omistajana esimerkiksi osallistumalla yhtiökokouksiin tai sijoittamalla rahastoon, jonka varainhoitaja vaikuttaa yrityksiin vastuullisuuden edistämiseksi.

Kokosin yksityiskohtaisempia vinkkejä Viisas Raha -blogiin:

https://viisasraha.fi/Näkökulma/Neljä-tärppiä-sijoittajalle-vastuullisten-tuottojen-saavuttamiseen

*Avaa ilmainen sijoitus- ja säästötili Nordnettiin*

Miten vastuullinen sijoittaminen ja eettinen sijoittaminen eroavat toisistaan?

Eettisessä sijoittamisessa keskitytään siihen, mihin ei haluta sijoittaa. Poissulkemisen kohteena on perinteisesti ollut niin sanotut syntiosakkeet (esimerkiksi tupakka ja alkoholi) ja kasvavissa määrin myös ympäristöideologiset perusteet. Eettinen sijoittaja on valmis luopumaan osasta tuottoja sijoittaakseen arvojensa mukaisesti.

Vastuullinen sijoittaja puolestaan haluaa sekä hyvät tuotot että kestävämmän tulevaisuuden. Poissulkeminen on vain pieni osa vastuullista sijoittamista. Lisäksi pohditaan mihin ylipäänsä halutaan sijoittaa. Vastuulliseen sijoittamiseen on lukuisia menetelmiä, joista keskeisiä ovat erityisesti vastuullisuusnäkökohtien ottaminen osaksi sijoituspäätöksiä (ESG:n integrointi) ja aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteisiin vastuullisuuden edistämiseksi (aktiivinen omistajuus).

Miten tavallinen piensijoittaja voi vaikuttaa omistamansa yhtiön toimintaan?

Kaikilla sijoittajilla, myös yksityissijoittajilla on oikeus esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa ja tuoda sitä kautta näkemyksiään esille ja myös saattaa yhtiön antamat vastaukset paikalla olevan sijoittajakunnan tietoon.

Rahastosijoittaja puolestaan voi antaa varansa hoidettavaksi sellaiselle instituutiolle, joka vaikuttaa sijoituskohteena oleviin yrityksiin aktiivisesti asiakkaidensa puolesta. Monet varainhoitajat raportoivat tekemästään vaikuttamisesta kansainväliselle organisaatiolle PRI:lle, jonka sivuilta kuka tahansa voi käydä tutustumassa vaikuttamisen teemoihin ja laajuuteen ja vertailla siten instituutiosijoittajia toisiinsa.

Kuva: Alma Talent / Meeri Utti

Lisää luettavaa:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Vastaa